Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Важни датуми

  • 24 март светски ден на туберкулозата
  • 7-ми април светски дена на здравјето
  • 12 мај светски ден на сестринството
  • 31 мај светски ден без тутун
  • Недела за борба против туберкулозата( трета недела од септември)
  • Светски ХОББ ден (трета среда во ноември)
  • 01 декември  светски ден на борба против сида