Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Мисија

Mисија на болницата е постигање на благосостојба за пациентите вработените и општествената заедница преку  целосно лекувањето на белодробните заболувања и туберкулозата.

ЈЗУ Специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза –Лешок е здравствена установа  од секундарно ниво на здравствена заштита  која пружа специјализирани дијагностички и тераписки  услуги во болнички и амбулантски услови.

Целта на нашето постоење е подобрување на здравјето  и квалитетот на животот на нашите пациенти.