Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Мисија

Наша мисија е постигање на сеопшта благосостојба за пациентите вработените и општествената заедница во целосно лекувањето на белодробните заболувања и туберкулозата.

ЈЗУ Специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза –Лешок е здравствена установа од секундарно ниво на здравствена заштита која пружа специјализирани дијагностички и тераписки услуги во болнички и амбулантски услови.

Целта на нашето постоење е подобрување на здравјето и квалитетот на животот на нашите пациенти.