Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Услуги

ЈЗУ Специјализирана болница за белодробни заболувања и туберкулоза Лешок  пружа услуги од областа на  интерната медиција-пулмологија. Дијагностичките процедури  кои се нудат во амбулантскиот и болничкиот дел на установата неопходни за дијагноза и следење на болните со белодробни заболувања и туберкулоза се:

 

 СПИРОМЕТРИЈАИСПИТУВАЊЕ НА БЕЛОДРОБНАТА ФУНКЦИЈА

При испитување на белодробната функција се врши:

  • Одредувањето на проток волумен кривата значајна за рано откривање  на најчестите хронични респираторни заболувања како хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), хроничен опструктивен бронхит, белодробен емфизем и астма.
  • Бронходилататорен тест со кој се проценува реверзибилноста на опструктивните промени во дишните патишта

 

Кабинет за спирометрија Кабинет за спирометрија

 

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА

За одредување на сатурацијата со кислород на крвта

pulsna

ПРЕГЛЕД НА БЕЛ ДРОБ СО УЛТРАЗВУК (ЕХОСОНОГРАФИЈА)

Со ултразвучен преглед се дијагностицираат промени во плеврата и белиот дроб. Плевралните изливи се третираат дијагностички и тараписки односно се реализира:

  • Дијагностичка плеврална пункција под ехо
  • Тераписка евакуација на плеврална течност

d DSC_8404

 

 РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА БЕЛ ДРОБ

Рентген дијагностиката како основна  метода во пулмологијата се реализира преку

  • Изработка на рентген графии во постеро- антериорен правец и профил
  • Интерпретација на рентгенолошкиот наод

DSC_8409 

 

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМ

Болницата располага со повеќе ЕКГ апарати лоцирани на болничките оддели и амбулантата. Методата рутински се користи за проценка на функцијата на кардиоваскуларниот систем

DSC_8406

ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ

Болницата  располага со биохемиска лабораторија во која се реализираат услуги од Лу 1 листата и тоа: хематолошки статус (седиментација на еритроцити, крвна слика со диференцијална крвна слика), уринарен статус, глициден статус, липиден статус, деградациони продукти, ензимски статус, и електролитен статус.За сите дополнителни испитувања се користи биохемиската лабораторија на Клиничката болница во Тетово.

DSC_8393 Биохемиска лабораторија

Во дел од лабораторијата  се работи  бактериолошка дијагноза и следење на туберкулоза. Од бактериолошките анализи за дијагноза и следење на туберкулоза се користи директна микроскопија по методата Ziehel-Neelsen со која се одредуваат ацидоалкохоло резистентни бацили во искашлок и друг биолошки материјал.

Микробиолошка лабораторија

Сите дополнителни и пософистицирани испитувања кај лицата со туберкулоза се реализираат во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза во Скопје.

 

ИНХАЛАТОРНА ТЕРАПИЈА

Инхалаторната терапија наоѓа примена пред се во лекување на болести на дишните патишта и белиот дроб. Се применува кај хоспитализирани пациенти. Се реализира во болничките соби до креветот на пациентот.

 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЈА

Болницата располага со повеќе концентратори за кислород кои се користат во болничкиот дел.Кислородната терапија се применува кај лица со ниска сатурација на кислород во крвта и е една од основните тераписки постапки.

11