Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Визија

Болницата е препознатлива здравствена установа во регионот и пошироко, која тежнее да остане лидер во лекувањето на белодробните заболувања и туберкулозата.

Тежнението кон успех и напредок го усмерува  делувањето на Болницата во правец на успешно лекувани и задоволни пациенти, задоволни вработени со чувство на припадност на установата и задоволени потреби на општествената заедница преку пружање на здравствена заштита на највисоко можно ниво.