Добредојдовте

 • Albanian
 • македонски
 • English


  Контакт : 044 384 414

Интервенции за подобрување на условите во болницата

 1. Откуп на дворното место, санирање на свлечиштето и уредување на дворот (патеки и одморалишта)

Во 2018 година со одобрени средства на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување купено е земјиштето под и околу објектот на болницата. На овој начин не само што е зголемена дворната површина, туку  реализирано е  санирањето на свлечиштето и изградба на пешачка патека околу болницата. Ова беше нужна измена за подобри услови за пациентите и здравствениот персонал. Пациентите првпат имаат можност за рехабилитација во дворот на болницата со долга патека поставена на повеќе нивоа по која може да одат на кратка прошетка, на чист воздух и да се одморат на изградените и уредени одморалишта. Извршено е и пошумување со  зимзелени дрвја, обезбедени со сопствени средства .

DSC_8431

 ИНСТАЛИРАЊЕ НА АРГЕГАТ ЗА СТРУЈА

Во 2018 година  завршено е инсталирањето  на сопствен агрегат за струја, што е од огромно значење за установата.

DSC_8416

 

 1. ИЗГРАДБА НА ЛИФТ

Во 2019 година реализиранa е изградба на лифт, со кој е решен проблемот за транспорт на пациенти.

 1. ПРОШИРУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРОТ

Во 2019 година проширен е и паркинг просторот пред болницата со што е овозможена полесна пристапност на пациентите.

 DSC_8422

 1. ДОНАЦИЈА НА СПИРОМЕТАР

Во  2019 година  од семејството на пациент кој се лекувал во болницата во знак на благодарност дониран е спирометар  и постелнина.

DSC_8365

 

 

 1. НОВА ФАСАДА НА БОЛНИЦАТА

Во 2020 година Извршено е реновирање на болницата со нова фазада

 DSC_8442

 

 1. СИСТЕМ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

Преку донација, обезбеден е колектор и пречистувач на отпадните води    кој во 2020 година е  поврзан со одводот на  отпадните води од болницата  во делот од новопроширениот болнички двор.

 DSC_8457

 1. ХИДРОФОР

Во 2020 година реализиран е проект за инсталирање на хидрофор  со што се подобри водоснабдувањето во објектот. Прекините во водоснабдувањето и обезбедувањето на непречен пристап  на вода во сите делови на болницата се надминати.

 DSC_8459

 1. ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОТ

Дворот на болницата  по проширувањето е хортикултурно уреден со тревници цвеќина, дрвја а поставени се и клупи и летниковци.

DSC_8446