Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

СТРУЧЕН СОСТАНОК

На 22.12.2017 година  во ЈЗУ Специјализирана болница за белодробни заболувања и туберкулоза во с.Лешок  се одржa Годишен состанок на Здружението на пневмофтизиолози на Република Македонија со следниот дневен ред:

  1. Извештај за работата на Зружението во 2017 година
  2. Предлог програма за работа на Здружението во 2018 година
  3. Новини во лекување на туберкулозата – Зорица  Нановиќ
  4. Новини во лекување на резистентната туберкулоза – Билјана Илиевска Попоска
  5. Разгледување на специјалната болница за белодробни заболувања и туберкулоза -Лешок

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *