Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

Departamenti specifike

Kreu i një departamenti të veçantëDr. Femi Demiri – Spec. Pneumoftiziolog – Doktor i Shkencave Mjekësore.

Ky seksion përfshin tuberkulozit pulmonar dhe vonbelodrobna.