Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Специфичен оддел

Раководител на специфичен оддел – Др. Феми Демири – Спец. Пнеумофтизиолог – Доктор на медицински науки.

Во овој оддел спаѓаат белодробна и вонбелодробна туберкулоза.