Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

За нас

personalМисија

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза с. Лешок е специјална

болница за белодробни заболувања и туберкулоза која пружа болничка и

специјалистичко – консултативна здравствена заштита од областа на пулмологија, како и

белодробна и вонбелодробна туберкулоза.

Визија

Здравствени услуги

Спирометрија, пулсоксиметрија, ЕКГ, РТГ на бели дробови, ехосонографија на граден кош

Услугите се пружаат во кабинетите за: Спирометрија, ЕКГ, РТГ и ехосонографија

Лабораториски услуги

Директна микроскопија на ацидоалкохолорезистентен туберкулозен бацил