Добредојдовте

  • Albanian
  • Macedonian
  • English


  Контакт : 044 384 414

Kontakt

Loading...

Контактирајте нe

ЈЗУ Специјализирана болница за белодробни болести и туберкулоза –Лешок ул. 101 б.б.с.Лешок ,Општина Теарце

Емаил: bolnicaleshok@t.mk

Telefon:+389 44 384 414

Faks:+389 44 384 814

Локација