Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Персонал

Др. Феми Демири

– Докторира на факултет за медицински технички науки при медицински универзитет во Тирана, Република Албанија

– Специјализација по пнеумофтизиологија УКИМ Скопје

– Дипломира на медицински факултет при универзитетот во Приштина