Добредојдовте

  • Albanian
  • македонски
  • English


  Контакт : 044 384 414

Непецифичен оддел

Раководител на неспецифичен оддел – Др. Исмаил Ваити – спец. по интерна медицина.

Во овој оддел спаѓаат акутен и хроничен бронхит, бронхиектазии, ХОББ, емфизем, плеврални изливи, преумонија, бронхопнеумонија, бронхијална астма, малигни заболувања на белите дробови и др. Заболувања на респираторниот тракт.